Darbības virzieni
Attīstības izglītība

Kopš 2013.gada AIIA ir kļuvusi par LAPAS (Latvijas platforma attīstības sadarbībai) biedru organizāciju un viens no darbības virzieniem ir

Attīstības izglītība ir aktīvs mācību process, balstīts solidaritātē, vienlīdzībā, iekļaušanā un sadarbībā.  Tas ļauj cilvēkiem attīstīt savu izpratni sākot ar starptautisko attīstības prioritāšu un ilgtspējīgas attīstības principu apzināšanos, caur  globālo problēmu izraisītāju un ietekmes izzināšanu līdz pat personiskai iesaistei un informētu lēmumu pieņemšanai.

Attīstības izglītība palīdz cilvēkiem izprast trūcīgo un mazāk attīstīto valstu problēmas un veido izpratni par to, kā šīs problēmas iespaido katru no mums un kāda ir mūsu ietekme šajās zemēs. Tā ir būtiska formālās un neformālās izglītības daļa, nodrošinot nepieciešamās zināšanas un izpratni, attīstot prasmes un veidojot attieksmes, lai iedzīvotāji kļūtu par zinošiem, pārliecinātiem un atbildīgiem pilsoņiem.

Attīstības izglītībai raksturīgs ieguldījums nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības jomā caur izglītību, kas balstīta cilvēktiesību, sociālās atbildības, dzimumu vienlīdzības, piederības pasaulei vērtībās.  Tā rada izpratni par atšķirībām, kādas pastāv cilvēku dzīves apstākļos visā pasaulē un ļauj meklēt atbildes uz jautājumu, kā mazināt šīs atšķirības. Ļauj domāt par ikkatra personisko dalību pasākumos, kas ietekmē sociālas, ekonomiskas, politiskas un vides situācijas, kuras kļūst par cēloņiem nabadzībai un rada šķēršļus ilgtspējīgai attīstībai.

Attīstības izglītība iet roku rokā ar globālo izglītību, cilvēktiesību izglītību, ilgtspējīgas attīstības izglītību, miera un konfliktu novēršanas izglītību un starpkultūru izglītību.

Attīstības izglītības mērķis ir dot ikvienam Eiropas iedzīvotājam iespēju apzināties un saprast jautājumus, ar kuriem nodarbojas globālā attīstība, šo jautājumu tiešo ietekmi uz ikvienu valsti un katra cilvēka personīgo dzīvi, īstenot savas tiesības un pienākumus, kuri ir ikvienam no mums kā mainīgas un savstarpējām saitēm saistītas pasaules iedzīvotājam – lai padarītu šo pasauli taisnīgu un ilgtspējīgu.

 

Papildus informācija:

http://lapas.lv/attistibas-izglitiba/

 

AIIA kontaktpersona ir Inga Belousa

 


© nvo.ise-lv.eu