Izglītība

daudz dažādi interesanti materiāli par paradumu maiņu, iespējām dzīvot citādāk, ANO Vides programmas (UNEP) kopā ar citiem sadarbības partneriem sagatavotie pētījumi un citi materiāli.

Papildus informācija: http://www.homoecos.lv/lv/es-iesakam

Ieskatam un papildinformācijai par dekādi sekojošas saites:

  • publikācija (2011) par mācīšanās procesiem un iniciatīvām saistībā ar izglītību ilgtspējīgai attīstībai

Biedrības „Risinājumu darbnīca” projekts „Ilgtspējīgs patēriņš – vecāku un bērnu sadarbība”. Projektu finansiāli atbalsta Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā.

Projektā izstrādāta vides un patērētājizglītības programma. Šī programma ir instruments, kas ļauj iepazīstināt 5. - 8. klases skolēnus un viņu ģimenes ar vienu no jēdziena „ilgtspēja” aspektiem – ilgtspējīgu patēriņu. Programmā izmantota kritiskās domāšanas metodoloģija, kas īpaši efektīvi ļauj skolēnu iepazīstināt ar ilgtspējas jēdzienu un ilgtspējīgu rīcību sadzīvē.

Programmas stundu aprakstus, izdales materiālus iespējams izmantot: sociālo zinību, dabas zinību, mājturības un tehnoloģiju un klases audzinātāja stundās, interešu izglītības pulciņos,projektu nedēļās, vecāku sapulcēs u.c.

Projekta „Atpakaļ dabā” ietvaros izdoti vērtīgi vides izglītības materiāli – izglītojoša spēle „Purva laipas atklājējs” un āra klases rokasgrāmata.

Abi šie materiāli izmantojami vides izglītības veicināšanai, t.sk. kā palīglīdzekļi vides izglītības nodarbību plānošanai. Spēle izmantojama vides izglītības veicināšanai pamatskolās. Āra klase ir dabā izveidota un labiekārtota vieta interaktīvām nodarbībām, kuru laikā tiek iepazīta un pētīta vide.

„Fosforam – stop!” ir izglītība ilgtspējīgai attīstībai praksē!  Šī projekta iecere ir pulcināt kopā kolēģus, lai izplānotu ilgtspējīgas attīstības aktivitātes. Projekts lieliski realizē globālās prioritātes, kas noteiktas ANO Ūdens dzīvības dekādē un Izglītības ilgtspējīgai attīstībai dekādē.

Skolēnu izglītošanas procesā ļoti liela nozīme ir ciešai Latvijas Zaļā punkta sadarbībai ar skolotājiem. 

Zaļais punkts regulāri organizē vides izglītības seminārus skolotājiem un apgādā tos ar izglītojošiem materiāliem (grāmatām, darba burtnīcām, plakātiem, uzskates materiāliem), kas tiek sastādīti balstoties uz skolotāju rekomendācijām un skolēnu vēlmēm.

Lai dotu iespēju skolotājiem un skolēniem paraudzīties uz ģeogrāfijas un ekonomikas faktiem, izmantojot interaktīvas metodes, vairākas NVO - projekta vadošās organizācijas - Welthaus der Diözese Graz-Seckau, Welthaus Linz, Welthaus Klagenfurt, Welthaus Wien (Austrija) un partneri - Humanitas (Slovēnija), Artemisszió *Foundation * (Ungārija) un nodibinājums "MīTi" 2007. gada sākumā uzsākušas Eiropas Komisijas atbalstīta projekta "Skolas darbojas globāli" īstenošanu Latvijā. Projekts turpinās līdz 2010. gada 30.janvārim.

Metodiskais materiālu krājums "Es pasaulē, pasaule ap mani: pedagoģisks materiāls pamatzināšanu apguvei par kolonizāciju, rasismu, godīgo tirdzniecību un globālo tirgu" ļauj paraudzīties uz ikdienā sastopamām parādībām no cita skatu punkta.  

Galvenais Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas COMENIUS projekta "Neformālās mācīšanās iedvesma skolas izglītībā" (INSPIRE) mērķis ir radīt sinerģiju un saites starp ārpusskolas mācīšanās vietām un formālo mācīšanos, tādējādi uzlabojot Eiropas skolēnu zināšanu bāzi par jautājumiem, kas attiecas uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Projekta ietvaros tika izveidots un aprobēts pilnīgi jaunu materiālu kopums, ko skolotāji var izmantot darbā ar skolēniem gan skolā, gan ārpusskolas vietās apgūstot tādas tēmas kā atjaunojamā enerģija, efektīva enerģijas izmantošana un klimata problēmas.

Tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar patērētāju izglītību, dažādām tendencēm, dod ieskatu “Kāpēc” un “Kā” mācīt, “Kam” mācīt, “Ko” tieši vajadzētu zināt, kā arī “Kur” mācīties, ja ir radusies interese.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas uzdevumā asoc.prof. Roberta Ķīļa vadītā ekspertu grupa izstrādā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (LIAS).

Pēc apstiprināšanas Saeimā, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija kļūs par valsts galveno plānošanas instrumentu ar likuma spēku. Visi tuvākas un tālākas nākotnes stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti tiks veidoti saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem virzieniem un prioritātēm.

Grāmatas autors Elmar Römpczyk ir apkopojis savu plašo internacionālo pieredzi un vēlas piedāvāt ļoti interesantus un konkrētus piemērus Latvijas valstiskā sektora un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem ar mērķi atbalstīt Latviju līdz šim uzsāktajā ilgtspējīgas attīstības procesā.

Jau trīs gadus pēc kārtas Valsts jaunatnes iniciatīvu centra organizētajā konkursā „Iepazīsti vidi!” labākās skolēnu izveidotās vides izziņas spēles izdotas elektroniskā formā. 3 spēļu krājumos izdotas 27 izziņas spēles par vidi un tās problēmām, par ilgtspējīgas attīstības tēmu, bet pēdējā krājumā spēles tika veltītas Latvijas 90 jubilejai un veidotas par Latvijas vidi un vides problēmām.

No 1999. līdz 2000. gadam Bērnu Vides skola sadarbībā ar Britu Dabas pētīšanas centru apvienību (Field Studies Council, FSC) ir realizējuši projektu “Skolu tīkls ilgtspējīgai attīstībai

Šis projekts tika vērsts uz vides izglītības tālāku padziļināšanu Latvijā. Tas piedāvāja piecām pilotskolām sakārtot savu skolu un tās tuvāko apkārtni visos līmeņos (skolas infrastruktūra, apkārtne, saikne ar vietējo sabiedrību, mācību saturs), ievērojot ilgtspējīgas attīstības pincipus. 

Ar Comenius 2.1. programmas atbalstu septiņu Baltijas jūras reģiona valstu 11 partneri Upsalas Universitātes (Zviedrija) vadībā 2005. gadā uzsāka kopīgu projektu “Izglītība pārmaiņām” (Education for Change), kura mērķis bija paaugstināt pedagogu zināšanas par ilgtstpējīgu attīstību visos izglītības līmeņos.

Latvijā, kā arī līdzīgi daudzviet citur pasaulē augšminētā zinātnes un izglītības sfēra tiek definēta sekojoši:

  • Vides zinātne – zinātnes nozare, kas pēta vides sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību un to mijiedarbību ar cilvēka veidoto vidi, kā arī cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un tās sastāvdaļām. *
  • Vides izglītība - izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu lēmumu pieņemšanai. *
  • Izglītība ilgtspējīgai attīstībai - izglītība, kura sekmē katra indivīda iespējas apgūt zināšanas, vērtības un prasmes, kas nepieciešamas līdzdalībai lēmumu pieņemšanā par individuālām vai kolektīvām darbībām vietējā un pasaules līmenī, lai uzlabotu dzīves kvalitāti patlaban, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzībām. *

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_izglitiba/

© nvo.ise-lv.eu