Izglītība
Pamatinformācija un pamatdokumenti

Latvijā, kā arī līdzīgi daudzviet citur pasaulē augšminētā zinātnes un izglītības sfēra tiek definēta sekojoši:

  • Vides zinātne – zinātnes nozare, kas pēta vides sastāvdaļu savstarpējo mijiedarbību un to mijiedarbību ar cilvēka veidoto vidi, kā arī cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un tās sastāvdaļām. *
  • Vides izglītība - izglītība, kuras ietvaros tiek iegūtas zināšanas un izpratne par vidi un vides aizsardzības problēmām, izkoptas vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī attīstīta atbildīga attieksme un motivācija pamatotu lēmumu pieņemšanai. *
  • Izglītība ilgtspējīgai attīstībai - izglītība, kura sekmē katra indivīda iespējas apgūt zināšanas, vērtības un prasmes, kas nepieciešamas līdzdalībai lēmumu pieņemšanā par individuālām vai kolektīvām darbībām vietējā un pasaules līmenī, lai uzlabotu dzīves kvalitāti patlaban, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzībām. *

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/vides_izglitiba/

ANO Stratēģija Izglītība ilgtspējīgai attīstībai, kas izstrādāta ANO Ekonomiskās Komisijas Eiropai (EKE) (UNECE) ietvaros un pieņemta Viļņā, 2005.gada 17.- 18.martā. Stratēģija tika izstrādāta līdzdalības procesā iesaistoties valdībām, izglītības institūcijām, NVO un citiem ANO EKE reģiona dalībniekiem, kā arī starptautiskajām organizācijām. Stratēģijas mērķis ir veicināt ANO EKE dalībvalstis ieviest šo stratēģiju formālās izglītības sistēmās kopumā, kā arī attiecīgajos mācību priekšmetos, neformālajā izglītībā un brīvajā izglītībā. Stratēģija nodrošinās ar zināšanām un prasmi, padarot cilvēkus kompetentākus un pārliecinošākus, kā arī palielinās iespējas darboties veselības un harmoniskas, ar dabu saskanīgas dzīves labā, sociālo vērtību, dzimumu līdztiesības un kultūras daudzveidības jomā.
Informācija par Stratēģijas procesiem un Stratēģijas teksta tulkojumiem ANO EKE dalībvalstu valodās
Stratēģijas Izglītība ilgtspējīgai attīstībai teksts latviešu valodā.

UNESCO Dekāde Izglītība ilgtspējīgai attīstībai. Dekādes galvenais mērķis: Integrēt ilgtspējīgās attīstības principus, vērtības un praksi visos izglītības un apmācības aspektos. Šie izglītības pasākumi veicinās izmaiņas rīcībā un attieksmē, kas veidos ilgtspējīgu nākotni ar tai raksturīgo vides integritāti, ekonomikas dzīvotspēju, kā arī harmonisku sabiedrību mūsdienās un nākotnes paaudzēm.
Informācija par UNESCO Dekādi Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

Latvijas līdzdalība Baltic Agenda 21 vides izglītības un zinātnes, izglītības ilgtspējīgai attīstībai procesos.
Informācija par Baltic Agenda 21 starpvalstu organizācijas darbību


© nvo.ise-lv.eu