Izglītība
Izglītība pārmaiņām

Ar Comenius 2.1. programmas atbalstu septiņu Baltijas jūras reģiona valstu 11 partneri Upsalas Universitātes (Zviedrija) vadībā 2005. gadā uzsāka kopīgu projektu “Izglītība pārmaiņām” (Education for Change), kura mērķis bija paaugstināt pedagogu zināšanas par ilgtstpējīgu attīstību visos izglītības līmeņos.

Projekta rezultātā ir izstrādāts un aprobēts studiju kurss “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai” pedagoģijas maģistriem, izdota skolotāju grāmata „Izglītība pārmaiņām – ilgtspējīgas attīstības mācīšanas un mācīšanās rokasgrāmata”, izmēģināta jauna skolotāju tālākizglītības metode - studiju apļi, un elektroniski izdotas rokasgrāmatas studiju apļu dalībniekiem un konsultantiem. 

Projektu Latvijā koordinēja Bērnu Vides skola, kā partneri piedalījās Daugavpils Universitāte un Vides izglītotāju asociācija.  

 Projektā izstrādātie materiāli:


© nvo.ise-lv.eu