Izglītība

Global Action Plan International ir starptautisks organizāciju tīklojums, kas darbojas ar kopīgu mērķi: iedrošināt un palīdzēt cilvēkiem dzīvot arvien ilgtspējīgāk, kā galveno izvirzot - izglītību ilgtspējīgai attīstībai.

Zemes Harta ir rezultāts desmit gadus ilgušam vispasaules starpkultūru dialogam par kopīgiem mērķiem un vērtībām. Zemes Hartas projekts aizsākās kā Apvienoto Nāciju iniciatīva, taču to turpināja un noslēdza globāla pilsoniskās sabiedrības iniciatīva. Zemes Harta ir ētisku pamatprincipu deklarācija, kuras mērķis ir 21. gadsimta sabiedrība, kurā valda taisnīgums, ilgtspējība un miers. Zemes Hartas galvenais mērķis ir pāreja uz ilgtspējīgu dzīvesveidu un ilgtspējīgu cilvēces attīstību. 

Zemes hartas virtuālā bibliotēka (angļu val). 

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija

Zemes draugi Latvijā apvieno vides aizsardzības organizācijas, to atbalsta grupas un individuālos atbalstītājus, kas strādā vides interešu aizstāvības, sabiedrības līdzdalības veicināšanas, kā arī vides izglītības un informācijas jomās. Latvijas Zemes Draugi ir pilnvērtīga Eiropas un Pasaules Zemes Draugu biedrorganizācija, pārstāvot to kampaņas un aktivitātes Latvijā, kā arī līdzdarbojoties to starptautiskajās iniciatīvās. Biedrības mājas lapā atrodamas publikācijas, audio un video resursi par visaktuālākajiem vides un sociālajiem jautājumiem.

Biedrības homo ecos: mērķis ir radīt sociālu kustību, kuras dalībnieki ne vien emocionāli atbalsta videi draudzīgas idejas, bet arī praktizē dzīvesveidu, kas nenodara kaitējumu videi un cilvēkam.Lai to sasniegtu, biedrība homo ecos: īsteno vairākas darbības programmas, rīko sociālās kampaņas un aicina ar savu padomu dalīties arī Tevi.

Biedrības “Ilgspējīgas Attīstības aģentūra” mērķi ir ilgtspējīgas attīstības pamatnostādņu ieviešana, ilgtspējīgas attīstības popularizēšana Latvijā, organizāciju, kuras darbojas ilgtspējīgas attīstīstības virzienā, savstarpējās komunikācijas uzlabošana un optimizēšana, informatīvu kampaņu un ilgtspējības idejas popularizēšanas pasākumu rīkošana, ilgtspējīgas attīstības projektu konsultēšana un vadība, pētnieciskā un izglītojošā darbība.

Biedrība "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" (LAPAS) dibināta 2004. gada 17. jūnijā un apvieno 28 organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības sfērā. Attīstības izglītībai raksturīgs ieguldījums nabadzības izskaušanā un ilgtspējīgas attīstības jomā caur izglītību, kas balstīta cilvēktiesību, sociālās atbildības, dzimumu vienlīdzības, piederības pasaulei vērtībās. LAPAS projekta "Pasaules dienas" ietvaros realizēja aktivitāti Jaunie Tūkstošgades attīstības mērķu eksperti, kuras rezultātā tika izveidota elektroniskā grāmata "TAM gatavi?".   

Vides Izglītības fonds "Par sakoptu Latviju"  

Latvijas Zaļais punkts ir pasaules Zaļo punktu apvienības, kurā apvienojušies 30 valstu pārstāvji, "Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l." (PRO Europe) biedrs. Skolēnu izglītošanas procesā ļoti liela nozīme ir ciešai LZP sadarbībai ar skolotājiem. 

Vides izglītotāju asociācija ir biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno vides izglītības interesentus.Asociācija pulcina domubiedrus, kuri jūt vajadzību izglītot sabiedrību par vidi, ļaujot tai iesaistīties praktiskā vides aizsardzībā, nodrošinot tiešu pieredzi par apkārtējo pasauli.

Ikviens interesents var izmantot sabiedriskās vides aizsardzības organizācijas„Zaļā brīvība” vides bibliotēku, kur var atrast plašu informāciju par vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.

Sabiedriskās politikas portāls: www.politika.lvŠajā portālā tiek publicēti pētījumi un raksti arī par vides un ilgtspējas tēmām.

“GLEN Latvija” ir politiski neatkarīga attīstības izglītības organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā un pasaulē, vienlaikus aicinot katru indivīdu domāt plašāk, saredzēt sevi kā pasaules daļu un atbildīgi piedalīties tās veidošanā.

Projekts "Pēdas" - ir vides un izglītības projekts, kur galvenais mērķis ir panākt attieksmes maiņu pret sevi un savu apkārtni šī vārda visplašākajā nozīmē – savu PLANĒTU. Projekta "Pēdas" ietvaros tiek veidots arī žurnāls  "Mana planēta". par vides izglītības tēmām u.c.  

Izglītības un zinātnes ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības, zinātnes un sporta nozarē, kā arī jaunatnes un valsts valodas politikas jomā.

Vides ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības nozarē, kas ietver vides aizsardzību, dabas aizsardzību, dabas resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas, hidrometeoroloģijas un zemes dzīļu izmantošanas apakšnozares.  Vides ministrijas mājas lapā pieejami dokumenti, kas regulē ilgtspējīgas attīstības procesus Latvijā. 

Vides ministrijai pakļautās institūcijas:

Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP) - koordinējoša un konsultatīva starpnozaru institūcija, kuras lēmumiem ir ieteikuma raksturs vides zinātnes un izglītības attīstības jomā. Padomes funkcijas: apzināt un efektīvi risināt problēmas, kas saistītas ar vides zinātni un izglītību, kā arī izglītību ilgtspējīgai attīstībai. 

Vides projekti. Skolotājiem, skolēniem un ikvienam interesentam noderīgi interneta resursi un dažādi informatīvie materiāli par klimata pārmaiņām.

© nvo.ise-lv.eu