Projekti
LSIF projekts

Apakšprojekta iesnieguma nr.: 2008. NVOF2.3./6-9
Apakšprojekta iesniedzējs: biedrība "Asociācija izglītība ilgtspējīgai attīstībai"
Partneri: biedrība "Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija"
Apakšprojekta nosaukums: Kapacitāte asociācijas "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" darbībai un sadarbībai
Granta summa: 29 806,79 EUR jeb 87,72% no kopējām attiecināmajām izmaksām
Projekta īstenošanas laiks: 2009.gada februāris - 2010.gada janvāris

Darbības ilgtermiņa plāna kopsavilkums:

Darbības ilgtermiņa plāna vispārējais mērķis ir veicināt pētnieciskas, izglītojošas un sadarbības aktivitātes, nodrošinot gan formālās, gan neformālās izglītības pedagogu profesionālās meistarības attīstību un tās pielāgošanu mūsdienu sabiedrības vajadzībām, tādējādi sekmējot vienotas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanu sabiedrībā.

Darbības ilgtermiņa tiešie mērķi ir:

  1. nodrošināt Asociācijas „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" un tās partnerorganizācijas kapacitāti tās mērķu un uzdevumu īstenošanai;

  2. īstenot nacionāla un globāla mēroga aktivitātes, sekmējot indivīdu un dažādu institūciju izpratni un profesionālo pieredzi par ilgtspējīgu attīstību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai Latvijā un pasaulē;

  3. veikt pētījumus par UNESCO dekādes "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" mērķu un uzdevumu īstenošanu un dekādes norises izpēti Latvijā, apzinot un izglītības ilgtspējīgai attīstībai problēmas un to cēloņus un ieviest pētījumu rezultātus izglītībā un ar to saistītās jomās;

  4. nodrošināt organizāciju Latvijas mēroga un starptautisko sadarbību asociācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai.

Galvenās aktivitātes: pētījumi un to rezultātu ieviešana izglītībā un ar to saistītās jomās; zinātniskas diskusijas, pieredzes apmaiņas aktivitātes, vietējas un starptautiskas izglītojošas, publicitātes un informatīvas aktivitātes, sekmējot kvalitatīvas sadarbības stratēģijas izveidi ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

 

Kapacitātes stiprināšanas projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis: sekmēt Asociācijas „Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" un tās partnerorganizācijas darbības un sadarbības kapacitāti, veicinot organizāciju līdzdalību EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritārajās jomās.

Galvenās aktivitātes: materiāli tehniskās bāzes uzlabošana, iekšējās vides kapacitāte un izvērtēšana, dalībnieku kapacitātes paaugstināšana un profesionālās meistarības izaugsme, savstarpējas pieredzes apmaiņas un ilgtspējīgas sadarbības stratēģijas izveidi, sekmējot kvalitatīvu organizācijas darbību un attīstību.

 

 


© nvo.ise-lv.eu