Projekti
Informāciju tehnoloģijas kā starpkultūru un mēdiju izglītības līdzeklis

Socrates programmas Comenius 2.1 projekta
“Informāciju tehnoloģijas kā starpkultūru un mēdiju izglītības līdzeklis”
reģistrācijas Nr. 128742-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21Projekta nosaukums angļu valodā: ICTime – ICT as a Tool of Intercultural and Media Education

Projekta pieteicējs:
Rui Gracio Skolotāju Izglītības centrs
CENTRO DE FORMAÇÃO RUI GRÁCIO
Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro
Avenida Vale da Romeira – Arrentela
2840-447 Seixal – Portugal

Projekta dalībinstitūcijas:
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Vienības 13, Daugavpils, LV-5400, Latvia

Babes-Bolyai Universitāte
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI
400084 CLUJ-NAPOCA, Romania

Informātikas un Datoru Izmantošanas Skolotāju Izglītības centrs
OSRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I
ZASTOSOWAN KOMPUTEROW
Raszynska 8/10, 02-026 Warszawa, Poland

 

Projekta mērķis:
Atbalstīt skolotājus, skolēnus, skolotāju izglītotājus un izglītības likumdevējus piedāvājot metodoloģiju, kas veicina starpkultūru izglītību, izmantojot digitālos mēdijus mācību procesā skolās.

Projekta īss kopsavilkums
:
Digitālās tehnoloģijas ir izmantojamas, lai piemērotu inovatīvus risinājumus esošajām sociālajām un kultūras problēmām izglītības jomā. Projekts balstās uz pamatpieņēmumu, ka mēdiji ir saistīti ar skolēnu ikdienas dzīvi, tāpēc digitālo mediju izmantošana izglītībā dod iespēju skolēnu papildus motivācijai un saistās ar skolēnu interesēm un ikdienas realitāti. Starpkultūru izglītība projektā tiek aplūkota izmantojot konstruktīvisma pieeju, kas ir bērncentrētās pieejas pamats un atbalsta skolēnu iesaistīšanos mācību procesa aktīvā konstrukcijā. Šāds process veido mācību pieredzi, kas ne tikai uzlabo starpkultūru izglītības praksi, bet arī atbalsta un stiprina gan vietējo, gan visas Eiropas kopienu.

Projekta mērķauditorija
:
tiešā – skolotāji un citi skolas mācībspēki;
netiešā – skolēni, skolotāju izglītotāji, izglītības likumdevēji.

Projekta galarezultāti:
1. uz aptauju balstīts situācijas raksturojums par starpkultūru un mēdiju izglītību skolās visās projekta dalībvalstīs,
2. studiju kurss skolotājiem “Digitālie mēdiji starpkultūru izglītībā”,
3. metodoloģisks mācību līdzeklis par digitālo mēdiju izmantošanu starpkultūru izglītībā,
4. publikācijas par projekta procesu un rezultātiem vietējos un starptautiskos izdevumos,
5. projekta mājas lapa.

Projekta finansējums: EUR 211.405,90

Projekta darbības laiks: 2006.gada 1.oktoris – 2009.gada 1.novembris (36 mēneši)

Projekta nacionālā koordinatore: Inga Belousa

Projekta īstenošanā no Daugavpils Universitātes piedalās:

Ilga Bidzāne
Rudīte Grabovska
Dzintra Iliško
Mārīte Kravale
Larisa Silova
Alnis Stakle

 

 

 


© nvo.ise-lv.eu