Sadarbības partneri
Sadarbības partneri

Ilgtspējīgas izglītības institūts (III) ir Daugavpils Universitātes sturktūrvienība, kas piereģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā, ar reģistrācijas numuru 321136. Institūta darbības misija (virsmērķis) ir dot ieguldījumu valsts un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā, izmantojot uz ilgtspējību orientētu izglītību kā pamatfaktoru tās pārorientēšanai uz ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Ilgtspējīgas izglītības institūta stratēģiskais mērķis ir veikt zinātnisko, akadēmisko, administratīvo, komunikatīvo darbību un sadarbību, lai veicinātu izglītības pārorientēšanu uz ilgtspējīgu attīstību un ilgtspējīgas izglītības izpēti un pētījumu rezultātu ieviešanu reģionālā, nacionālā un globālā kontekstā.

Ilgtspējīgas izglītības institūta darbības uzdevumi:
1.    Veikt zinātnisko darbību atbilstoši Institūta misijai un stratēģiskajam mērķim;
2.    Ieviest veikto pētījumu rezultātus un inovācijas izglītībā, sekmējot valsts ilgtspējīgu attīstību;
3.    Nodrošināt DU IVF uz ilgtspējīgu attīstību orientētu visu līmeņu studiju programmu izstrādi un īstenošanu;
4.    Īstenot ilgtspējīgas attīstības pētnieku sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī;
5.    Veikt citas ar ilgtspējīgas attīstības aspektu saistītas aktivitātes, kas veicina DU un Institūta zinātnisko un akadēmisko interešu īstenošanu.

Papildus informācija: www.ise-lv.eu

Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācija (LAPSA) ir profesionāla biedrība, kas izveidota 1998. gada 11. septembrī un darbojas uz pašpārvaldes principiem. Asociācijā darbojas Latvijas augstskolu – Daugavpils Universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Augstskolas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Policijas akadēmijas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas docētāji, kuri piedalījās Sorosa fonda – Latvija projektā “Sadarbība un pieredze kā novitāte skolotāju izglītībā”.

Papildus informācija: lapsa.latvia@gmail.com

 

Daugavpils Universitāte (DU) ir Daugavpils Universitāte (DU) ir reģionāls augstākās izglītības, zinātnes un kultūras centrs, kurā apvienots un tiek attīstīts galvenais Austrumlatvijas studiju un pētnieciskais potenciāls dabas, humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu jomās. Daugavpils Universitātes misija ir nodrošināt augstas kvalitātes studijas un mūsdienu līmenim atbilstošu zinātnisko pētniecību, veidojot intelektuālo bāzi Latgales reģiona harmoniskai attīstībai . 2008.gada AIIA ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Daugavpils Universitāti.

Papildus informācija: http://www.du.lv


© nvo.ise-lv.eu